اطلاعیه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با شش دور فراغت موفقانه، اکنون برای سمستر خزانی 1401 خویش در رشته های طب معالجوی وستوماتولوژی با تخفیف ویژه محصل می پذیرد