اطلاعیه

استخدام استادان

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس یک نهاد تحصیلی معتبر در بخش های طبی بوده که دارای مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد. این موسسه مفتخر است یکبار دیگر در جستجوی نیروی بشری نخبه و شایسته در بخش های علمی و اداری می باشد.

Vice Chancellor of Students Affairs

Student affairs office is one of the key units of the university, which is responsible for providing a large part of services related to students and graduates. The key activities of this department include things

اطلاعیه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با شش دور فراغت موفقانه، اکنون برای سمستر خزانی 1401 خویش در رشته های طب معالجوی وستوماتولوژی با تخفیف ویژه محصل می پذیرد

اطلاعیه

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با شش دور فراغت موفقانه، اکنون برای سمستر خزانی 1401 خویش در رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی با تخفیف ویژه محصل می پذیرد.