اطلاعیه

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با شش دور فراغت موفقانه، اکنون برای سمستر خزانی 1401 خویش در رشته های طب معالجوی و ستوماتولوژی با تخفیف ویژه محصل می پذیرد.