دیدار هیئت رهبري با رئیس شورای طبی کشور

هیئت رهبری دانشگاه افغان‌سویس به ریاست بانو نجلا لطیف رییس دانشگاه طبی افغان‌سویس با رییس شورای طبی کشور دیدار نمودند. در این دیدار که امروز دوشنبه مؤرخ، ۶-ام دلو در مقر ریاست شورای طبی صورت گرفت، دو طرف روی چگونگی برگزاری امتحان شورای طبی و سایر موارد مرتبط به طبابت بحث و گفتگو نمودند. در دیدار متذکره، هیئت رهبری افغان‌سویس از اراده، ابتکار و ایستاده‌گی شورای طبی در جهت تحقق و تضمین کیفیت و اعتبار بخشی به پیکره‌ی طبابت کشور استقبال نموده و به نیکی یاد کردند. هئیت متذکر شدند که فعالیت‌های شورای طبی کشور روزنه‌ی را به سوی امیدواری برای اعتباربخشی و بهینه‌سازی ظرفیت در خانواده‌‌ی طبابت کشور باز کرده‌ است. امید آن می‌رود که شورای طبی کشور می‌تواند، با تمرکزی که روی اهداف از قبل تعیین شده‌ی خود دارد، در جهت بهتر شدن ارایه‌ی خدامات طبی کشور راه به پیش ببرد.در مقابل رییس شورای طبی کشور از رهبری دانشگاه افغان‌سو‌یس، بخاطر توجه و تمرکز شان در زمینه تربیت فرزندان رسالت‌مند، به خانواده‌ی سلامت و بهداشت سرزمین، استقبال و ستایش نمودند. موصوف همچنان از اداره‌ی افغان‌سویس بخاطر تعهد رسالت‌مندانه‌ی شان در جهت فعالیت در راستای ارایه‌ی خدمات تحصیلی طبی قدردانی نمودند. در پایان دو طرف روی همکاری‌های مشترک آینده و سایر موارد مرتبط وعده‌ی همکاری سپردند.