د مسلکی انکشاف مرکز

به ادامه سلسله فعالیت های اکادمیک خویش، سیمیناری را پیرامون (جایگاه و اهمیت حجاب اسلامی ) به روز چهار شنبه مورخ 1401/03/11 برای محصلین بخش اناث این موسسه برگزار نمود.جمع کثیری از محصلان اناث در سیمینار آموزه های شریعت که به رهنمایی های با استناد دستورات دین مبین اسلام توسط پرفیسور استاد عبدالهادی صافی عضو آکادمی علوم افغانستان برگزار شده بود، اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این سیمینار ایجادانگیزه و علاقمندی جهت بهتر سازی اخلاقیات دین مبین اسلام و مروج ساختن استفاده از حجاب اسلامی در محصلین بوده است.