عمومی

د مسلکی انکشاف مرکز

به ادامه سلسله فعالیت های اکادمیک خویش، سیمیناری را پیرامون (جایگاه و اهمیت حجاب اسلامی ) به روز چهار شنبه مورخ 1401/03/11 برای محصلین بخش اناث این موسسه برگزار نمود.جمع کثیری از محصلان اناث در سیمینار آموزه های شریعت که به رهنمایی های با استناد دستورات دین مبین اسلام توسط پرفیسور استاد عبدالهادی صافی عضو …

د مسلکی انکشاف مرکز Read More »