چارچوب تضمین کیفیت و اعتبار دهی

چارچوب ارتقای کیفیت واعتباردهی موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس مطابق به چارچوب ارتقای کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی کشور بوده ، که این آمریت فعالیت های خویش را منحصر به آن ادامه میدهد بنابراین طور مختصرپیرامون چارچوب مذکور که مصداق معیارهای یازدانه گانه بوده قرارذیل یادآوری میگردد.

 1. تطبیق ماموریت استراتیژی موسسه
 2. سهم گیری درانکشاف جامعه
 3. حاکمیت ، رهبری واداره موسسه
 4. انکشاف منابع مالی واداری
 5. تدویر برنامه های اکادمیک
 6. مرکزرشد وانکشاف تحقیقات علمی وآموزشی
 7. جذب واستخدام کادرهای علمی کارشناسان شایسته
 8. ایجاد فضای مناسب آموزش وپرورش برای محصلین
 9. بهبود ارتقای کیفیت دربخش های مربوط
 10. کتابخانه ومنابع معلوماتی مدرن
 11. تدریس ، تکنالوژی معلوماتی و سهولتها

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس ماموریت دارد تا فراتر ازموضوعات فوق میخواهد مصدر خدمت درجامعه امروزی قرارگیرد.