فعالیت های دفتر

همان طوریکه هویدا است یکی از اهداف اساسی پوهنتون ها ارایه خدمات با کیفیت در بخش تدریس ؛ تعلیم و تربیه و رشد همه جانبه افراد بوده و این رشد و بالنده گی نیازمند فعالیت های بیشتر و خدمات ارزنده و قابل دسترس به محصلان است.

از جهت اینکه ما توانسته باشیم سهولت های آموزشی را برای استادان و محصلان در سطح موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس ایجاد نماییم این موسسه همیشه در تلاش آن است تا محیط آموزشی معیاری و اکادمیک را برای رشد و ارتقای محصلان عیار نماید.

روی این اصل موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی و کمیته های را تحت عنوان کمیته مرکز ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وکمیته های فرعی در سطح موسسه ایجاد نموده است تا مسئولیت عیار ساختن امور را در موسسه به عهده بگیرد و فعالیت های خویش را در این راستا جنبه عملی بخشد، بناٌ  این بخش های متذکره ماموریت دارد تا فعالیت های ذیل را به وجه احسن درچوکات موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس انجام دهد.