فرصت های شغلی

اعلان کاریابی!
موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس چند تن استاد دایمی و قراردادی در پوهنحی های طب معالجوی و ستوماتولوژی در مضامین (جراحی عمومی، جراحی صدر، جراحی بطن، جراحی اطفال، انتانی، فیزیولوژی، فارمکولوژی، بیولوژی، نسائی ولادی) را برای سمستر خزانی سال 1401 استخدام می نماید.
عنوان بست: کادر علمی پوهنځی های طب معالجوی و ستوماتولوژی
ساحه کاری: پوهنځی های طب معالجوی و ستوماتولوژی
تاریخ اعلان: 29 سرطان 1401
تاریخ ختم اعلان: 15 اسد 1401
نوعیت قرار داد: دایمی و قراردادی
شرایط جذب استاد:
استاد واجد شرایط برای تقرر در کادر علمی موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس، علاوه بر داشتن شرایط لازم مندرج قانون تحصیلات عالی، باید واجد شرایط ذیل نیز باشند:
1) توانایی جسمی، صحی و روانی لازم برای پیش‌برد وظایف کادر علمی؛
2) برخورداری از شخصیت، اخلاق پسندیده اجتماعی و رعایت رفتار و سلوک اکادمیک؛
3) عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سابقۀ جرمی؛
4) داشتن حد اقل یک‌سال تجربۀ تدریس در نهاد‌های تحصیلات عالی؛
5) داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس یا MD تأیید ‌شدۀ وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون‌های معتبر ملی و بین المللی با فیصدی نمرات حد اقل 75% و بالاتر از آن (به سند تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می‌شود)؛
6) داشتن فیصدی اوسط نمرات دورۀ تحصیلی ماستری 80% یا بالاتر از آن و یا Grade B و بالاتر آن؛
7) ارائۀ موفقانۀ کنفراس؛
8) سپری‌نمودن موفقانۀ مصاحبه بعد از سپری‌نمودن کنفرانس موفق؛
9) تسلط به زبان انگلیسی یا حد اقل یک زبان بین المللی دیگر؛
10) سپری‌نمودن موفقانۀ دورۀ آزمایشی تدریس در پوهنځی مربوط، برای یک سمستر؛
11) آگاهی از روش‌های تحقیق و مهارت در اجرای پروژه‌های علمی؛
12) آگاهی از روش ها و میتود های تدریس با ارائه اسناد.
اسناد مورد ضرورت:
1) خلص سوانح.
2) کاپی رنگه دیپلوم و ترانسکرپت نمرات اسناد تحصیلی.
3) کاپی تذکره با دو قطعه عکس 4/3 و سافت آن.
4) کاپی تصادیق تجربه کاری
دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:
اشخاص واجد شرایط می توانند فورم ثبت نام متقاضیان استخدام را بصورت هارد از مدیریت منابع بشری و یا سافت آنرا از وب سایت موسسهwww.afghanswissuni.com ) ) بدست آورده و پس از خانه پری دقیق و تکمیل اسناد مورد نیاز آنرا به مدیریت منابع بشری موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس تسلیم نمایند و یا هم سافت آنرا به ایمیل آدرس موسسه (info@afghanswissuni.com ) طبق رهنمود ذیل ارسال نمایند.
• الف) خانه پری نمودن فورم ثبت نام متقاضیان استخدام و ضمیمه نمودن اسناد مورد ضرورت فوق الذکر الزامی است.
• لطفاً نام بست (کادر علمی پوهنځی طب معالجوی یا ستوماتولوژی) را در عنوان(subject) ایمیل خود درج نمائید در غیر آن اسناد شما، شامل لست ابتدائی/نهایی برای طی مراحل بعدی نخواهد شد.
پروسه جذب:
بعد از بررسی اسناد متقاضیان، با اشخاص واجد شرایط برای مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توأم با شماره تماس و ایمیل آدرس در فورم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید.