سابقه تضمین کیفیت

آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی اززمان آغاز فعالیت موسسه درچوکات معاونیت علمی ایجاد گردیده ، هدف ازایجاد این آمریت مدیریت موثر فرایند بهبود وارتقای کیفیت خدمات علمی وآموزشی در سطح موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس بناٌ سهم گیری موثر درپیشرفت ورشد موسسه به عنوان نهاد تحصیلات عالی معیاری درافغانستان ، ماموریت اصلی این آمریت میباشد.

این آمریت تسهیلات لازم را برای طرح معیار‎های کیفی درسطح موسسه فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه‎های ارتقای کیفیت به طور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیارها توسط بخش های مربوط اطمینان حاصل مینماید.

 • برخی ازفعالیت های اساسی که قبلاٌ انجام شده قرارذیل است.
 • تدوین برنامه های علمی وآموزشی سالانه درسطح موسسه .
 • تهیه وتدوین پلان استراتیژیک ( راهبردی ) پنج ساله موسسه .
 • تهیه گزارش ارزیابی کیفی موسسه برای وزارت تحصیلات عالی.
 • ارزیابی جامع ازمحیط داخلی موسسه وتهیه گزارش ازوضعیت علمی ، آموزشی ، تحقیقی و خدمات موسسه درسال 1398.
 • برگزاری دوره های ارتقای ظرفیت برای کارمندان وکارکنان موسسه.
 • همکاری با معاونیت علمی – تدریسی درتدوین وبازبینی لوایح ، مقررات و آیین نامه های داخلی وتدوین برنامه های علمی وآموزشی.
 • ارزیابی سمستروارازکیفیت فعالیت های آموزشی اساتید.
 • پیگیری مستمر امورعلمی موسسه دروزارت تحصیلات عالی.
 • تکمیل فعالیت های موسسه مطابق به چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی درحدود 90 فیصد.
 • ترتیب وتنظیم تمام فورم ها مطابق به معیار در تمام بخش های مرتبط.
 • ایجاد فضای مناسب تحصیل برای محصلین دربخش های مربوط به شکل تیوری و عملی.
 • ترتیب وتنظیم تمام پالیسی ها وطرزالعمل های مرتبط