در باره مرکز تحقیقات علمی

اصل طبابت امروزی بر مبنای «وقایه بهتر از تداوی است» گذاشته شده است و اصل بنیادی آموزش و تحصیلات عالی همانا تولید علم و پژوهش است. موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس افتخار دارد تا با در نظرداشت معیارات ملی و بین المللی، با رعایت اصول نظام تحصیلات عالی در عرصه تولید علم و به روز سازی اطلاعات در زمینه طبی در چوکات این موسسه کمیته تحقیقات علمی را بنیانگذاری نموده است. کمیته تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس با در نظر گرفتن پلان استراتژیک موسسه ماموریت و چشم انداز زیر را دنبال میکند:

دیدگاه:

  کسب اعتبار ملی و بین المللی در عرصه تحقیقات و پژوهش طبی، تولید علم و انکشاف فناوری در عرصه طبابت و برابری با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در منطقه.

ماموریت:

   آمریت تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی افغان سویس با در اختیار داشتن تشکیلات منظم و منسجم و با برنامه ریزی های دقیق با در اختیار داشتن کدر های علمی برجسته کشور اهداف و ماموریت های ذیل را دنبال میکند:

  • توانمند سازی و انکشاف مهارت های تحقیقی لازم با ایجاد دوره ها و ورکشاپ های آموزشی
  • حمایت از محققین و انجام طرح های تحقیقی همگام با تکنولوژی روز
  • همکاری در اجرای طرح های تحقیقی، انکشاف کمی و کیفی تحقیقات، تولید و انتشار علوم از طرق چاپ کتب، مقالات و مجلات.
  • تسهیل استفاده از فرصت های تحقیقی و شرکت در کنگره های علمی ملی و بین المللی.
  • برگزاری کنفرانس ها و کنگره های علمی در حوزه علوم طبی.
  • نظارت و ارزیابی امور تحقیقی کدر علمی موسسه و سایر محققین.
  • ترویج فرهنگ تحقیق و تولید علم میان اساتید و دانشجویان
  • دستیابی به یافته های علمی جدید و به روز جهت ارتقای ظرفیت میان دانش پژوهان جامعه.