تنظیم کیفیت بیرونی

موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس مهد علم ودانش در بخش صحی به سطح کشور بوده که همواره سعی مینماید تا سطح ارتقای کیفیت داخلی وبیرونی را گسترش دهد.

به این اساس موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس دستاوردها و تنظیم کیفیت موثر را درجامعه طی چندین سال گذشته طورذیل تطبیق نموده است.

  • چند دوره فراغت محصلین ممتاز و نخبه درجامعه افغانستان
  • ایجاد فضای اعتماد تحصیلی برای شایقین علم ودانش
  • زمینه سازی بهتر ومناسب ادامه تحصیل برای محصلین ممتاز درکشورهای همسایه
  • آماده بودن موسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس جهت نظارت وارزیابی وزارت تحصیلات عالی کشور مطابق به معیارات ارتقای کیفیت واعتباردهی
  • بدست آوردن اعتماد پوهنتون های معتبرکشورهای دوست ایران وپاکستان