تشکیلات سازمانی

سیستم تشکیلات سازمانی بخش های ارتقای کیفیت واعتباردهی قرارذیل است.

  1. آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی که یک شخص به عنوان آمرو مدیریت ارتقای کیفیت واعتباردهی که یک شخص به عنوان مدیر تحت نظارت آمریت مربوط میباشد فعالیت مینماید.
  2. کمیته مرکز ارتقای کیفیت واعتباردهی که معاون علمی به حیث رئیس و آمرارتقای کیفیت واعتباردهی به حیث منشی و روئسایی پوهنحی ها و آمرامورمحصلان به حیث عضو نقش داشته وفعالیت مینمایند.
  3. کمیته های فرعی ارتقای کیفیت که درهرپوهنحی موجوداست. روئسای پوهنحی ها به حیث رئیس کمیته ومدیران تدریسی به حیث منشی وآمرین دیپارتمنت ها و استادان دائمی به حیث اعضا ایفای مسئولیت مینمایند.