د طبیب پیغام میاشتنۍ

د یوه پرمختللي هیواد او ټولنې یوه مهمه برخه د دې ټولنې روغتیا ته پاملرنه ده. په بل عبارت ، دا ویل کیدی شي چې د روغتیا شرایطو کې د یوې ټولنې پرمختګ د کلمې ریښتیني معنی کې د پرمختګ یو اساس ګ .ل کیدی شي. زموږ ټولنه او زموږ ګران هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره؛ دې لپاره بیړنۍ اړتیا ده.